OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej zboží prostřednictvím e-shopu www.pepitta.cz

 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s § 1751 odstavce 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi provozovatelem e-shopu pepitta.cz (dále jen „prodávající“) a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na webové stránce www.pepitta.cz (dále jen „e-shop“ nebo „webová stránka“).

 Prodávající:

Ivana Havelková

IČ: 76418413, NEPLÁTCE DPH

Sídlo: Horymírova 1258, Roudnice nad Labem, 413 01

FO podnikající na základě živnostenského oprávnění, zapsaná u Městského úřadu Roudnice nad Labem, spisová značka 350602

Kontaktní údaje:

email: ivana.havelkova@gmail.com

 

 1. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.
 4. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

  

 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).
 2. Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 3. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Pozn.: Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

  

 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 

 1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení. Všechny tyto informace jsou zákazníkovi na webovém rozhraní e-shopu přístupné a a platí v případech, kdy je zboží doručováno na území ČR nebo SR, dle volby zákazníka. 
 2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář, který obsahuje informace o: objednaném zboží vloženém do košíku na webovém rozhraní e-shopu, množství objednaného zboží, celkovou kupní cenu, způsob úhrady celkové ceny a údaje o požadovaném způsobu doručení. 
 3. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 4. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a prodávající jej považuje za uzavření kupní smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího.
 5. Všechny objednávky potvrzené prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o expedici objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku odesláním zprávy na e-mail prodávajícího: ivana.havelkova@gmail.com
 6. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu informaci a pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.
 7. KUPNÍ SMLOUVA VE FORMĚ OBJEDNÁVKY MÁ PLATNOST 15 DNŮ (ne v případě PŘEDPRODEJE JEŠTĚ NEVYDANÝCH TISKOVIN - v takovém případě je lhůta 15 dnů počítána od data vydání tiskoviny).
 8. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je v elektronické podobě odeslán na emailovou adresu kupujícího, v tištěné podobě je přiložen k fyzicky doručovanému zboží jen na přání zákazníka. 
 9. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.
 10. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

 

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 1. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží (dále jen "kupní cena") dle kupní smlouvy může kupující UHRADIT NÁSLEDUJÍCÍMI ZPŮSOBY: 

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet - tato varianta úhrady kupní ceny je zdarma: 
  • ČESKÁ SPOŘITELNA: 1205199003/0800
  • FIO BANKA pro platby ze zahraničí:

   IBAN: SK6983300000002500085193

   SWIFT: FIOZSKBAXXX

 • dobírkou - tato varianta úhrady kupní ceny je zpoplatněna: 45 Kč pro zásilky doručované na území ČR prostřednictvím České pošty / 15 Kč prostřednictvím Zásilkovny.  0,8 EUR pro zásilky doručované na území Slovenské republiky prostřednictvím Zásilkovny.

 

2. V případě platby DOBÍRKOU je kupní cena splatná při převzetí zboží.

3. V případě PLATBY PŘEVODEM je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy, není-li smluveno se zákazníkem jinak. 

  

 

5. PODMÍNKY DODÁNÍ ZBOŽÍ 

1. Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím v objednávce, prostřednictvím dopravce, kterého kupující určil.

2. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží. KUPUJÍCÍ MŮŽE ZVOLIT:   

 • PRO DORUČOVÁNÍ V RÁMCI ČR: 
  • Doručování prostřednictvím ČESKÉ POŠTY: 65 Kč
  • Doručování prostřednictvím ZÁSILKOVNY NA POBOČKU hradí kupující cenu dopravy 55 Kč
 • PRO DORUČOVÁNÍ NA ÚZEMÍ SLOVENSKÉ REPUBLIKY
  • Doručování prostřednictvím ZÁSILKOVNY NA POBOČKU: pro zásilky do 5 kg hradí kupující cenu dopravy 4 EUR, pro těžší zásilky 7 EUR
  • Doručování prostřednictvím ZÁSILKOVNY NA ADRESU (KURÝR ZÁSILKOVNY): pro zásilky do 2 kg hradí kupující cenu dopravy 6 EUR, pro zásilky nad 2 kg 9 EUR. 
 1. Náklady na dodání zboží v závislosti na výběru přepravy zásilky kupujícím jsou uvedeny v objednávce kupujícího. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 4. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

   

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů (s výjimkou zboží upraveného na přání zákazníka, tj. nelze vracet metráž látek řezanou dle zadání v objednávce, ale pouze na kusy zakoupené látky a balíčky látek) ode dne převzetí zboží.

3. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy o dodávce tiskovin, periodik a časopisů a zboží digitálního obsahu, byl-li jeho obsah dodán kupujícímu s jeho souhlasem před uplynutím lhůty 14 dnů. Za souhlasné stanovisko kupujícího se v případě digitálních souborů považuje registrace v on-line klubu, urgence vstupu nebo zápis návštěvy kurzu v administraci webu www.pepittaklub.cz

 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení. Kupující může využít tento vzor prohlášení: Oznamuji odstoupení od kupní smlouvy (objednávka číslo: uvést číslo objednávky) z důvodu .... (uvést důvod). Na základě uvedených důvodů žádám: slevu / náhradní plnění / navrácení kupní ceny).  
 2. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře / odstoupení od smlouvy. 
 3. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 5. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží doručí nazpět. 
 6. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, tj. dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Dárek musí kupující vrátit nepoškozený, neopotřebovaný a neznečištěný, je-li to možné, i v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na dárku je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 
 8. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající o takovém úkonu informuje bezodkladně kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 2 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

  

 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady a odpovídá popisu na webovém rozhraní e-shopu. 
 3. Projeví-li se v průběhu šesti měsíců na zboží vada, která nevyplývá z běžného opotřebení a užívání zboží, má kupující právo uplatnit u prodávajícího práva z vadného plnění. Právo lze uplatnit zasláním zprávy o vadě zboží na e-mail prodávajícího a zboží na adresu prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 4. Povinností prodávajícího je vyrozumět kupujícího o přijetí reklamovaného zboží a sdělení stanoviska k reklamaci. Je-li to možné, poskytne prodávající kupujícímu náhradní plnění, jinak finanční náhradu (kupní cenu zboží a náklady na dopravu ve výši nejnižší částky účtované prodávajícím na dopravu identického zboží k témuž zákazníkovi / kupujícímu). 

Poznámka pro slušné lidi: Napište na e-mail, zjistíte-li vadu zboží apod. Jsem si více než jistá, že se na nápravě domluvíme k Vaší maximální spokojenosti. Toliko reklamační řád Pepitty. 

 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Ochranu osobních dat poskytnutých nakupujícím ze strany prodávajícího upravují PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ zvlášť, jak je dle nové legislativy nezbytné. 

 

 Tyto obchodní podmínky platí od 17.dubna 2020, kdy došlo ke změně ceny přepravy, 

a jsou automatickou součástí každé objednávky přijaté od tohoto data.  

 

 

 

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení